Cholla, Jemez Mountains, New Mexico 1996
  
Previous Next