Santuario, Chimayo, New Mexico 1996
  
Previous Next